Christen Madsen
Maren Christensdatter
(-1734)
Mads Christensen
(Omkr 1682-1761)
Anne Marie Pedersdatter
(Omkr 1683-1781)
Daniel Madsen
(Omkr 1725-1811)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Maren Jørgensdatter

Daniel Madsen

  • Født: Omkr 1725, Asp, Hjerm, Ringkøbing, Danmark, (Stougård)
  • Ægteskab: Maren Jørgensdatter den 6-7-1775 i Asp, Hjerm, Ringkøbing, Danmark
  • Død: 30-7-1811 i en alder af ca. 86 år

  Notater:

Kilde: Dansk slægtsforskning - Fredericia - 1975
Daniel Madsen
er født ca. 1725 i Stougård i Linde, Asp sogn, og han døde samme sted d. 30. juli 1811.Han blev gift første gang d. 21. november 1765 i Asp med Maren Akselsdatter, en datter af Aksel Poulsen og hustru Johanne Jensdatter i Vejrum. Maren Akselsdatter døde d. 16. marts 1774 "i barne-nød uforløst" og blev begravet d. 23. marts, 35 år gammel. Daniel Madsen blev derefter gift anden gang d. 6. juli 1775 i Asp med sin første hustrus søskendebarn: Maren Jørgensdatter.Daniel Madsen overtog efter sin far fæstet af Stougård i Linde, der hørte under Lindtorp gods, men i 1784 købte han gården til selveje. Skødet, der er indgørt i Hjerm-Ginding herreders skøde- og panteprotokol 1790- 1796, fol. 145, lyder således:"Kiendes jeg underskrevne Anne Margrethe Brasch til Lindtorp, og hermed Vitterlig Giør, at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved Skiøder og aldeeles afhænder fra mig og mine Arvinger, til Daniel Madsen og hans Arvinger, hans ifæstehavende og nu iboende Gaard eller Sted, Stougaard kaldet, beliggende i Llindebye, Asp Sogn,Hierm Herred, Lundenes amt, ansadt i nye Landmaalings Matricuul for 1 Td. 2 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb. samt og ved Steden ligeledis Skiøder og afhænder til hannem og Arvinger 5 Engeskifter, beliggende ved Ellerbeck i Naur Sogn, Skatter af Hartkorn 1 Skp. 1 Alb., Tilsammen 1 Td. 3 Skp. 3 Fjdk., hvilke ovenmeldte Sted og Enge med ald dets rette tilliggende udi Mark, Agger og Eng, Fæedrift, Mose og Kier, Tørvegrøft og Lyngslet, uden og inden Markeskiel, og alt det som der nu tilligger, og det af alders Tid tillægget haver, og bør at lægge dertil med Rette, samt ald anden Herlighed, intet undtagen, bemeldte Daniel Madsen og hans Arvinger maa og skal have, nyde, bruge og beholde til Evindelig Eyendom, og Kiendes jeg og mine Arvinger aldeles ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til, eller udi ovenmeldte Sted og Enge i nogen Maade,eftersom han og nu haver betalt mig den accorderede Summa derfor nemlig 200 Rdlr., skriver To hundrede Rigsdaler, og derfor hermed for mig og mine Arvinger frie hiemler og fuldkommen tilstaaer meerbemeldte Daniel Madsen og hans Arvinger, samme Sted og Enge, (fri) for alle og enhvers til og paatale, som noget kunde have derpaa at tale med Rette, og om saa skeede, at fornævnte Sted og Enge, eller noget af dets rette tilliggende blev ovenmeldte Daniel Madsen eller hans Arvinger, ved nogen Rettergang afvinden, formedelst vanhiemmels Brøst, da forpligter jeg mig og mine Arvinger at igiengive og vederlægge Daniel Madsen eller hans Arvinger ligesaa god Jordegods eller i dets Sted give ham god og vedbørlig Vederlag, og holde bem.te Daniel Ma
dsen og hans Arvinger skadesløs i alle Maader, og om for godt befindes, maae denne min Skiøde Læses og Protocolleres til Tinge, uden mig eller Arvinger derfor nogen Varsel at give.
Dets til Bekræftelse haver jeg denne min udgivne Skiøde med egen Haand underskrevet og forseglet, og tillige ombedet de 2de Mænd til Vitterlighed med mig at underskrive.
Lindtorp den 7. October 1784
A. Margrethe sal. Brasches.
Som Lauværge: Christen Krarup
Til Vitterlighed efter Begiering underskriver:
Mads Danielsen.Jørgen Danielsen.
At der ved denne Handel ikke er oprettet nogen skriftlig Contract, det bliver herved af os underskrevne som Sælger og Kiøber under vore Hænder tilstaaet, og kand, naar forlanges, med Lovens Eed bekræftes.
Datum ut supra.
Daniel Stougaard.
A. Margrethe sal. Brasches."Daniel Madsen var en meget anset og fremragende mand i sognet. Han var sognefoged, en formuende mand og sognets første selvejergårdmand. Traditionen siger, at det egentlig var ham, derforestod byens udskiftning, men den fortæller desuden, at her narrede hn sig selv, for da skatterne skulle betales efter hartkornet, tog han selv den ringeste jord for at få så lidt hartkorn som muligt. Derfor fik Stougård ikke så meget hartkorn som de andre gårde, men lige så stort et areal.Ved Skiftet efter Daniel Madsens første hustru blev der ikke som ved de allerfleste skifteforretninger i sognet på den tid mere at gælde end at arve, for her var velstand. Alle gårdens udhuse var nylig opførte, og besætnnger bestod af 2 heste, 1 føl, 6 køer, 1 kvie, 1 ungnød, 2 kalve, 10 får med lam, 4 beder, 2 væddere, 1 galt og 1 hund, bunden ved jernstang. Der var meget indbo og en halv snes bøger, hvilket ikke var almindeligt i et bondehjem dengang. Bøgerne var næsten alle af religiøst indhold og med lange titler, f.eks. en, hvis titel var: "Livsalige eksempler om sjæle, som haver ladet sig drage til Christum", og en anden hed: "Om Jesu blods forunderlige kraft". Endvidere Pontoppidans salmebog og adskillige andre bøger. Af rede penge fandtes 100 rdlr., og desuden havde han en del penge stående ude hos folk; "men", erklærede han, "det var på uvisse steder, og måske kun lidet deraf i fremtiden vil indkomme". Disse udlånte penge kunne altså ikke komme i betragtning. At hans ord stod til troende, ses af flere andre skifter i sognet, hvor der på dødsboets gøldsside står opført: Skyld til Daniel Madsen.Resultatet af skiftet blev, at hver af hans to sønner blev tilkendt i mødrene arv 25 rdlr. og hver af de to døtre 12½ rdlr.; men Daniel tilbød nu at ville give døtrene lige så meget som sønnerne, altså også 25 rdlr. Det blev altså 100 rdlr. i arv til børnene, som han betalte med det samme, idet han overlod dem til skifteforvalteret til forrentning. Daniel har været god mod sine børn; thi foruden de 25 rdlr., han firvilligt gav døtrene, gav han dem moderens "liv- og gangklæder" og lovede til gengæld at ville fornøje sønnerne på anden måde. Begravelsesomkostningerne var 20 rdlr., et bevis på, at der var holdt en stor og flot begravelse; thi ellers plejer disse omkostninger ikke at beløbe sig til nør så meget. Her tager vurderingsmændene også betaling for deres arbejde, 2 mk. hver; thi her boede en rig mand. Ellers plejede de ikke at forlange noget.
Som nævnt købte Daniel Madsen i 1784 sin gård til selveje, og senere købte han af Mads Christiansen i Nørby en engparcel i Ellebæk i Navr og en parcel af gården i Nørby, formodentlig en hedeparcel.Den 18. november 1803 fremstod Daniel Madsen for Hjerm-Ginding herreders ret og tilkendegav, at det var hans vilje, at sønnen Jørgen Danielsen, som var hjemme hos ham og drev gården, efter hans død skulle have Stougård, og til gengæld herfor skulle Jørgen Danielsen efter faderens død udbetale 500 rdlr. til sine medarvinger samt holde bryllup for sine 4 helsøstre, Anne Margrethe, Maren, Kirsten Marie og Anne Marie. Dersom søstrene hellere ville have penge, skulle Jørgen Danielsen betale dem hver 30 rdlr. og desuden give hver en sengs klæder til en værdi af mindst 30 rdlr.
Så længe Daniel Madsen levede, ville han selv drive gården og bestyre dens indtægt og udgift.4 år senere, d. 21. november 1807, afstod Daniel Madsen "for sin aldersom, svaghed og skrøbeligheds skyld" Stougård til Jørgen Danielsen efter den testamentariske bestemmelse, dog skulle Jørgen Danielsen yde faderen fornødne klæder og føde, hjælp og opvartning, og hvad hen ellers behøvede. Desuden betingede Daniel Madsen sig en hæderlig begravelse.
(Chr. Jensen: "Linde by", 1944).


Daniel blev gift med Maren Jørgensdatter, datter af Jørgen Poulsen og Maren Nielsdatter, den 6-7-1775 i Asp, Hjerm, Ringkøbing, Danmark. (Maren Jørgensdatter blev født omkring 1752 i Asp, Hjerm, Ringkøbing, Danmark, (Nygård), døde den 16-12-1800 i Asp, Hjerm, Ringkøbing, Danmark, (Stougård) og blev begravet den 23-12-1800.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 7-9-2014 med Legacy 8.0 fra Millennia